Home Disclaimer Home Wie zijn wij Rechtsbijstand Mediation Contact Voor woningcorporaties Voor ondernemers Tarief en kosten

Contractenrecht  -  Incasso  -  Aansprakelijkheid  -  Ondernemingsrecht  -  Huurrecht

Mediation


Steeds meer mensen en bedrijven zetten mediation in als manier om conflicten op te lossen. Onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige, de mediator, gaan conflictpartijen met elkaar in gesprek om te kijken waar het nu echt om draait. Het doel is om tot een oplossing te komen die door beide partijen als de beste wordt gekozen. Om afspraken te maken waar partijen zich moeiteloos aan kunnen houden, omdat ze uit eigen vrije wil tot stand zijn gekomen.


Geen tijdrovende en kostbare juridische procedures, maar een snelle en effectieve oplossing van uw conflict. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. Hierdoor is de oplossing altijd op maat en beter dan een opgelegde beslissing van een rechter of arbiter. De mediator begeleidt het hele proces. Zijn rol is ervoor te zorgen dat partijen inzicht krijgen in hun eigen aandeel in het conflict en gezamenlijk de verantwoording gaan dragen voor de oplossing.


Tijdens de mediation wordt gewerkt aan herstel van vertrouwen. Om de daadwerkelijke belangen van partijen boven water te krijgen, is het nodig dat de informatie die tijdens een mediation wordt aangedragen vertrouwelijk blijft. Daarom spreken partijen en de mediator hierover geheimhouding af. Partijen kunnen ervoor kiezen de geheimhouding ook na de mediation te laten voortbestaan.

 

Voorwaarde voor mediation is dat u bereid bent samen met de andere partij naar een oplossing te zoeken en hierover te onderhandelen. De ervaring leert dat meestal eerst tijdens de mediation ruimte voor onderhandeling ontstaat. Deelname aan een mediation is altijd vrijwillig.  Ook als een ander mediation voorstelt (uw werkgever of zelfs een rechter), bent u niet verplicht om hieraan deel te nemen. Maar als u kiest voor mediation, wordt van u verwacht dat u actief meewerkt om het goed te laten verlopen.


Werkwijze

Leenarts Juridische Zaken voert haar mediations uit overeenkomstig de regels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Tijdens de eerste bijeenkomst sluiten partijen samen met de mediator een schriftelijke overeenkomst. Het NMI-Reglement en de algemene voorwaarden van Leenarts Juridische Zaken zijn op de mediation van toepassing. De mediationgesprekken vinden in principe gezamenlijk plaats op een in onderling overleg te bepalen locatie.


De kosten worden op basis van een uurtarief in rekening gebracht en kunnen door partijen worden gedeeld. Adviseurs en advocaten kunnen op verzoek van partijen ook bijeenkomsten bijwonen. De kosten hiervoor komen voor rekening van partijen zelf. Na afloop van een bijeenkomst maakt de mediator een kort verslag. Gemiddeld zijn drie tot vijf bijeenkomsten van ongeveer 2 uur nodig om tot een resultaat te komen. De afspraken die partijen maken kunnen door de mediator in een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd.